Z nami je delo lažje

Zakonodaja in pravilniki od šol zahtevajo natančno beleženje šolskega dela, kamor spada tudi velika količina različnih dokumentov.

Lo.Polis vam olajša vnos podatkov v dnevnik, redovalnico in druge šolske evidence, izboljša preglednost vpisanega, sledenje doseganja učnih ciljev in napredovanja znanja. Vodstvu pa pomaga pri pripravi in organizaciji šolskega dela in pri sprejemanju odločitev, ki so potrebne za nemoteno delovanje.

Section Image

  Uvedba

Lo.Polis vključuje izkušnje najboljših praks posameznih šol in vrtcev, zato lahko zagotovimo uvedbo tako, da bo delo s programom kar najbolje prilagojeno posebnostim vašega kolektiva.

Section Image

  Dnevnik

V dnevniku se na prijazen in enostaven način zabeleži potek dela v oddelku ali skupini.

Učitelji s kar najmanj kliki vpišejo vsebino, vnesejo odsotne, preverijo domače naloge in drugo. Obenem imajo pregled nad preteklimi vpisi. S pomočjo dnevnika imajte nadzor nad izvajanjem učnega načrta in organizacijo dela ter delovnega gradiva.

Section Image

  Redovalnica

Redovalnica omogoča hiter vnos ocen, napovedanih ocenjevanj, primerjavo med preverjanjem in ocenjevanjem znanja, zaključevanje s prikazom statističnih analiz ...

Redovalnica je nastavljiva glede na potrebe programov, ki jih šola izvaja. Omogoča izpise vseh javnih listin in še mnoge druge.

Section Image

  Urnik

Modul Prometej, v katerem kreirate urnike, poskrbi, da vaši učenci ne bodo imeli »lukenj« (prostih ur), in da bodo urniki, kolikor se le da, prijazni tudi do učiteljev.

Del ur lahko vnesete ročno (zaradi različnih omejitev, blok ure ipd), ostalo prepustite generatorju. V obeh načinih vaše delo vseskozi spremlja kontrola prepletanja učencev in zasedenosti učiteljev.

Program vam s tem omogoči, da na isto uro postavite maksimalno število izbirnih predmetov, naredite zahtevne kombinacije z različnimi skupinami ...

Za kontrolo postavljenih urnikov so na voljo analize pravilne razporeditve in prepletanja podatkov, morebitnih čakajočih učencev ter številni zelo prilagodljivi izpisi.

Section Image

  Dokumentni sistem

Modul Pošta omogoča evidentiranje dokumentarnega gradiva v elektronski obliki. Razvit je bil namensko za vzgojno-izobraževalne zavode, zato je delo z njim enostavno, praktično in zakonsko ustrezno.

Vgrajen je priporočen klasifikacijski načrt, sami pa oblikujete signirni načrt za vaš vrtec. Zadeve in dokumenti se samodejno številčijo, evidentirate vhodne, izhodne in notranje dokumente, narejena je povezava za samodejno številčenje pedagoških dokumentov.

Z modulom Pošta poskrbite za pregledno evidenco dokumentov, skladno z upravnim postopkom in glede na roke hrambe tudi pravočasno odbiranje, predajo arhivu ali uničenje.

Section Image

  eHramba

Z eHrambo nadgradite evidenco dokumentov tako, da pripenjate zraven vsebine. S tem boste v modulu Pošta ustvarili elektronski arhiv dokumentacije za e-račune, pedagoško in poslovno dokumentacijo. Dokumente lahko skenirate ali prilagate datoteke. Narejene so povezave z računovodskimi sistemi in samodejna hramba dnevnikov in redovalnic, vključno s procesom elektronskega podpisovanja.

Section Image

  Prehrana

Z modulom Restavracija vodite evidenco prijav in odjav obrokov, realizacijo za učence, zaposlene in zunanje stranke, ...

Pripravite lahko papirnate ali elektronske prijavnice ter pogodbe za prehrano, vnesete prijave na obroke, tudi dietne, vnesete odjave za posamezne dneve ali daljše obdobje, s povezavo na CEUVIZ uvažate subvencije ...

Staršem ali dijakom lahko omogočite spletno odjavljanje in naročanje na menije.

Na delilnem mestu se lahko obroke prevzame z dodeljeno kartico ali obeskom, zaradi česar se beleži pravilno stanje prevzemov.

Modul nudi veliko izpisov, ki jih potrebujete, tako za pripravo obrokov v kuhinji kot pozneje pri obračunih in sporočanju podatkov na MIZŠ. Vzpostavimo vam povezavo z vašim računovodskim sistemom za obračun položnic.

Z modulom Restavracija optimizirate poslovanje in stroške vaše kuhinje!

Section Image

  Evidenca delovnega časa

Modul EDČ je zasnovan na modelu evidentiranja delovnega časa v treh stebrih, predloge za končno vsebinsko zasnovo so prispevali številni ravnatelji.

Z njim je kolektiv pravočasno in natančno seznanjen z obsegom dela za posamezno šolsko leto v obliki individualnega letnega načrta učitelja (ILDN), ki se ga pripravi v skladu z zahtevami III. stebra za vsakega učitelja posebej.

Na podlagi ILDN-ja vsak zaposleni na mesečni list vpisuje svoje ure, koriščenje letnega dopusta, bolniških odsotnosti ..., vodstvo in računovodstvo pa zbrane podatke enostavno pregleduje, potrjuje, analizira in tako spremlja (ne)opravljeno delo.

Z modulom EDČ omogočite zaposlenim pregledno evidenco ur, kar doprinese k stabilnim odnosom v kolektivu.

Section Image

  Sporočila

Modul za hitro, nemoteno in varno komunikacijo med zaposlenimi, učenci/dijaki in starši.

Sporočila lahko pošljete na več načinov. Znotraj sistema Lo.Polis so vidna učiteljem, starši in učenci/dijak pa do njih dostopajo z gesli za portal. Pošiljate jih lahko tudi na elektronske naslove ali preko sms-a na mobilni telefon.

Staršem lahko pošiljate samodejno generirana sporočila o sodelovanju otroka pri pouku, odsotnostih, ocenah, nalogah, napovedanem ocenjevanju ...

Z Lo.Polis sporočili si tako s starši oz. učenci/dijaki hitro in neposredno izmenjujete informacije.

Section Image

  Statistika

Raznovrstna orodja pomagajo pri pregledih, analizah in statistikah mnogih podatkov, ki jih zajemate v Lo.Polis: številu otrok, ocenah, izostankih, realizaciji pouka ...

S pomočjo analiz in statistike podatkov pripravite številna poročila ob ocenjevalnih obdobjih, koncu šolskega leta, za potrebe ministrstva in za druge namene.

Section Image

  Uvozi, izvozi in izpisi

Za čim lažjo pripravo podatkov je poskrbljeno za uvoze, prav tako pa za raznovrstne izvoze in »online« posredovanje podatkov v druge aplikacije, ki jih pri delu potrebujete.

Omogočeno je tiskanje vse obvezne dokumentacije in še mnogo drugih izpisov.

Section Image
To spletno mesto uporablja piškotke, da z njimi lažje zagotavlja storitve in izboljšuje Vašo uporabniško izkušnjo. Več o piškotkih... V redu